Creating

Creating Phraphutthamingmongkhol-akenagakhiri

Landscape Elements

Big Buddha Phuket

ในการดำเนินการจัดแต่งรูปแบบของภูมิทัศน์นั้น ฝ่ายศิลปกรรมได้ออกแบบให้เป็นรูปแบบของสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์อันเป็นที่ประทับของท้าวสักกะเทวราช หรือที่เราเรียกกันว่าพระอินทร์ซึ่งเป็นคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นนี้ โดยลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้จัดสร้างขึ้นนี้ อีกนัยหนึ่งก็คือ ปางโปรดพุทธมารดานั่นเอง ซึ่งจะมีการสร้างปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ หรือปางเปิดโลกขึ้นมาอีกปางหนึ่ง ในขั้นตอนของการจัดสร้างบันได จะสมมุติให้เป็นบันไดแก้ว บันไดทองและบันไดเงิน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางเปิดโลก ซึ่งจะแสดงให้เห็นโลกทั้งสามอันได้แก่สวรรค์, มนุษย์ และยมโลกหรือนรกภูมินั่นเอง ในส่วนของลานเชิงบันไดช่วงล่างจะได้จัดสร้างรูปปั้นของพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นที่เชิดชูในความเป็นผู้ อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไปทั่วแผ่นดิน