คณะกรรมการ

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้าง

1. > พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง จ.ภูเก็ต ประธานดำเนินงานจัดสร้างฝ่ายสงฆ์
2. พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ภูเก็ต ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
3. นายนัที เปรมรัศมี ที่ปรึกษา
4. นายพงศ์โพยม วาศภูติ ที่ปรึกษา
5. นางสาวอัมพร ดำรงค์เชื้อ ที่ปรึกษา
6. นายวรพล ว่องกมลชัย ที่ปรึกษา
7. นายหรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา
8. นายประสิทธิ์ สกุลลิ่ม ที่ปรึกษา
9. นายประสิทธิ์ ลับเหลี่ยม ที่ปรึกษา
10. นายจารุกิตติ์ ธนวุฒิมณฑล ที่ปรึกษา
11. นายขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง ที่ปรึกษา/วิศวกรโครงการ
12. นายนิกร หวังกลับ ที่ปรึกษา/โยธา (โครงสร้าง)
13. นายบูรพา รอดอริห์ ที่ปรึกษา/พุทธศิลป์ (ช่างสิบหมู่)
14. นายสุพร วนิชกุล ประธานดำเนินงานจัดสร้าง
15. นายจรัญ บุญโสภาพ กรรมการ/รองประธาน
16. นายชลสิทธิ์ นักพิณพาทย์ กรรมการ/ออกแบบศิลปกรรม
17. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
18. นางสาวมุทิตา วนิชกุล กรรมการ/จัดหารายได้
19. นายณัฐพงศ์เดชน์ ปิติรัตนะสิทธิ์ กรรมการ/พิธีกรรม
20. นายจุติพงษ์ เปรมปรีชากุล กรรมการ/เหรัญญิก
21. น.ส.ภัทรรัฐ ทวนประสิทธิ์ กรรมการ/เหรัญญิก
22. นายสิทธิ์ วิวัฒน์รชตะ กรรมการ/งานประดับหิน
23. นางสวรส ครองศีลธรรม กรรมการ/จัดหารายได้
24. นายณรงค์ สุขเมตตา กรรมการ/ดูแลพระสงฆ์
25. นางจงจิต พรศิริวงศ์ กรรมการ/เลขานุการ
26. นายขวัญชัย เสมาทอง ฝ่ายปฏิคม
27. นายประกอบ ศรีรัตนาวดี ฝ่ายปฏิคม
28. นายคงศักดิ์ อนุรัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์