วัตถุประสงค์

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
พระใหญ่เมืองภูเก็ต
  • เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติ เป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เป็นตำนานของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษ เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้แพร่หลายครองใจคนและครองสังคม
  • เพื่อให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันประเสริฐของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  • เพื่อจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะให้เข้าถึง แก่นพระศาสนา โดยการจัดเป็นพุทธอุทยานรวบรวมธรรมะในชีวิตประจำวัน ไว้เป็นหมวดหมู่แทรกเสริมในบริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พร้อมทั้งจัดพรรณไม้ในพุทธประวัติเป็นพุทธอุทยาน ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  • เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเจริญสมถะ วิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดปัญญาและสันติสุขของประชาชน ให้ยึดมั่นในการกระทำความดีละเว้นความชั่ว มีจิตใจที่ผ่องใสอันจะเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
  • เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างและผู้มากราบไหว้บูชา เป็นหนทางของผู้ปฏิบัติบูชานำไปสู่ประตูแห่งความเป็นอิสระจากทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด
  • เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 พัฒนาจิต เพื่อสันติสุขของชีวิตและครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์