การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

ขั้นตอนวิธีการจัดสร้าง องค์พระ