การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

องค์ประกอบภูมิทัศน์ - ห้องน้ำ