การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พิธีกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พิธีประดับพระกรรณ์แผ่นปฐมฤกษ์