ฝ่ายศิลปกรรม

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
พระใหญ่เมืองภูเก็ต

นายสุพร วนิชกุล

ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45
พระใหญ่เมืองภูเก็ต

นายประสิทธิ์ ลับเหลี่ยม

ประติมากรผู้ออกแบบและปั้นปูนโครงสร้าง
พระใหญ่เมืองภูเก็ต

นายชลสิทธิ์ นักพิณพาทย์

ที่ปรึกษาด้านพุทธศิลป์ และออกแบบภูมิทัศน์
พระใหญ่เมืองภูเก็ต

นายบูรพา รอดอริห์

นายช่างศิลปกรรมประดับผิวหินอ่อนหยกขาว
พระใหญ่เมืองภูเก็ต

อาจารย์ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง

สถาปนิกผู้ดูแลการจัดสร้าง